ENG | |

醫療團隊

謝卓華醫生

外科專科醫生

香港大學榮譽臨床副教授

香港大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)

陳敬安醫生

外科專科醫生

香港中文大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫院院士(外科)

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)

何柏堅醫生

外科專科醫生

香港大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)

陳廣迅醫生

外科專科醫生

香港大學內外全科醫學士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士 (外科)

林喜民

足病診療師

英國西敏寺大學足病診療學士

英國足科醫療文憑

英國足科學會會員

英國註冊足病診療師